Home » Kavach Collection » राहु कवच

राहु कवच

अथ राहुकवचम् 

अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्रमंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः I 
अनुष्टुप छन्दः I रां बीजं I नमः शक्तिः I 
स्वाहा कीलकम् I राहुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः II 
प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिन् II 
सैन्हिकेयं करालास्यं लोकानाम भयप्रदम् II १ II 
निलांबरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः I 
चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे त्वर्धशरीरवान् II २ II 
नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपाणिर्मुखं मम I 
जिव्हां मे सिंहिकासूनुः कंठं मे कठिनांघ्रीकः II ३ II 
भुजङ्गेशो भुजौ पातु निलमाल्याम्बरः करौ I 
पातु वक्षःस्थलं मंत्री पातु कुक्षिं विधुंतुदः II ४ II 
कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे सुरपूजितः I 
स्वर्भानुर्जानुनी पातु जंघे मे पातु जाड्यहा II ५ II 
गुल्फ़ौ ग्रहपतिः पातु पादौ मे भीषणाकृतिः I 
सर्वाणि अंगानि मे पातु निलश्चंदनभूषण: II ६ II 
राहोरिदं कवचमृद्धिदवस्तुदं यो I 
भक्ता पठत्यनुदिनं नियतः शुचिः सन् I 
 प्राप्नोति कीर्तिमतुलां श्रियमृद्धिमायु 
रारोग्यमात्मविजयं च हि तत्प्रसादात् II ७ II 
II इति श्रीमहाभारते धृतराष्ट्रसंजयसंवादे द्रोणपर्वणि राहुकवचं संपूर्णं II 
 
Subscribe for Newsletter
Sun Sign Details

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces
Free Numerology
Enter Your Name :
Enter Your Date of Birth :
Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com