Home » Mantra Sangrah » सायं दीप स्तुति मन्त्र (Sanye Deep Stuti Mantra)
||

सायं दीप स्तुति मन्त्र (Sanye Deep Stuti Mantra) 

||

सायं ज्योतिः परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः ।
दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तु ते ।।

शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदाम् ।
मम बुद्धिप्रकाशं च दीपज्योतिर्नऽस्तु ते ।।

 
Subscribe for Newsletter
Mantra Collection
Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com