सुन्दरकाण्ड - सुन्दरकाण्ड
भाग - 18

दो0- देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु ।
रघुपति चरन हृदयँ धरि तात मधुर फ़ल खाहु.।। 17 ।।
चलेउ नाइ सिरू पै ेउ बागा । फल खाएसि तरू तोरैं लागा ।।
रहे तहाँ बहु भट रखवारे । कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ।।
नाथ एक आवा कपि भारी । तेहिं बसोक बाटिका उजारी ।।
खाएसि फल अरू बिटप उपारे । रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे ।।
सुनि रावन प ए भट नाना । तिन्हहि  देखि गर्जेउ हनुमाना ।।
सब रजनीचर कपि संघारे । गए पुकारत कछु अधमारे  ।।
पुनि प यउ तेहिं अच्छकुमारा । चला संग लै सुभट अपारा ।।
आवत देखि बिटप गहि तर्जा । ताहि निपरति महाधुनि गर्जा ।।

Sun Sign Details

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces
Free Numerology
Enter Your Name :
Enter Your Date of Birth :
Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com