सुन्दरकाण्ड - सुन्दरकाण्ड
भाग - 58

दो0- बिनय न मानत जलधि गए तीनि दिन बीति ।
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ।। 57 ।।

लछिमन बान सरासन आनू । सोषौं बारिधि बिसिख कृसानू ।।
स सन बिनय कुटिल सन प्रीति । सहज कुपन सन सुंदर नीती ।।
ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरित बखानी ।।
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बएँ फल जथा ।।
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । यह मत लछिमन के मन भावा।।
संधानेउ प्रभु बिसिख कराला । उ ी उदधि उर अंतर ज्वाला ।।
मकर उरग झष गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ।।
कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्र रूप आयउ मजि माना ।।

Sun Sign Details

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces
Free Numerology
Enter Your Name :
Enter Your Date of Birth :
Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com