Home » Strotra Collection » Chidambareswara Stotram
||

Chidambareswara Stotram

||

 

 

Chidambareswara Stotram

 

Krupa samaudram, sumukham, trinethram,
Jadadaharam, Parvathi vama bhagam,
Sada shivam, rudramanantha roopam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Vachamatheetham phani bhooshanangam,
Ganesa thatham dhanadasya mithram,
Kandarpa nasam, Kamlothpalaksham,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Ramesavandhyam rajathadrinatham,
Sri vamadevam bhava dukhanasam,
Rakshakaram rakshasa peedithanam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Devathidevam jagadeka nadam.
Devesa vandyam sasi ganda choodam,
Gowri sametham krutha vigna daksham,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Vedanthavedhyam, Sura vairi vignam,
Shubhapradam bhakthimadantharanam,
Kaalanthakam sri karuna kadaksham,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Hemadri chapam trigunathmabhavam,
Guhathmajam vyagrapureesamadhyam,
Smasana vasam, vrusha vaha nadam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Adhyantha soonyam tripurarimeesam,
Nandeesa mukhya sthuti vaibhavadyam,
Samastha devai pari poojithamgrim,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Thameva bhantham, hyanubhoothi sarvam,
Anekaroopam paramarthamekham,
Pinakapanim bhava nasa hethum,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Visweswaram nithyamananthamadhyam,
Trilochanam chandrakalavathamsam,
Pathim pasoonam hrudhi sannivishtam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Viswadhikam vishnumukhairupasyam,
Trilochanam pancha mukham prasannam,
Umapathim papaharam prasantham,

Chidambaresam hrudhi bhavayami.
Karpoora gathram kamaneeya nethram,
Kamasari mithram kamalendu vakthram,
Kandarpa gathram kamalesa mithram,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Visalanethram paripoornagathram,
Gowri kalathram haridambaresam,
Kubhera mithram jagatha pavithram,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Kalyana murthim kanakadri chapam,
Kantha samakrantha nijardha deham,
Kapardhinam kamaripum purarim,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Kalpantha kalahitha chanda nrutham,
Samastha vedantha vacho nigoodam,
Ayugma nethram, girija sahayam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Digambaram,sankha sithalpahasam,
Kapalinam soolinam aprameyam,
Nagathmaja vakthra payoja sooryam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

Sadshivam sad purushair anekai,
Sadarchitham samasirassu geetham,
Vaiyagra charmambara mugra meesam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami.

 
Strotra Collection
Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com