Home » Strotra Collection » Ganjendra Moksha Stotra~गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र
||

Ganjendra Moksha Stotra~गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र

||

गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र

 

 श्रीशुक उवाच


" एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो ह्रदि ।
जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम् ॥ " १ ॥


गजेन्द्र उवाच


" ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् ।
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभीधीमहि ॥ " २ ॥


यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् ।
योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्दे स्वयंभुवम् ॥ ३ ॥


यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितम् ।
क्वचिद्विभांतं क्व च तत्तिरोहितम् ।।


अविद्धदृक् साक्ष्युभयम तदीक्षते ।।।
सआत्ममूलोऽवतु मां परात्पतरः ।। ४ ।।


कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो ।
लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु ।।


तमस्तदा ऽ ऽ सीद् गहनं गभीरम् ।।।
यस्तस्य पारे ऽ भिविराजते विभुः ॥ ५ ॥


न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः ।
जन्तुः पुनः कोऽर्हति गंतुमीरितुम् ।।


यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो ।।।
दुरत्ययानुक्रमणः स माऽवतु ॥ ६ ॥


दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् ।
विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः ।।


चरंत्यलोकव्रतमव्रणं वने ।।।
भूतात्मभूतः सुह्रदः स मे गतिः ॥ ७ ॥


न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा ।
न नामरुपे गुणदोष एव वा ।।


तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः ।।।
स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८ ॥


तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ।
अरुपायोरुरुपाय नम आश्र्चर्य कर्मणे ॥ ९ ॥


नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने ।
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ १० ॥


सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्र्चिता ।
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ ११ ॥


नमः शांताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे ।
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥ १२ ॥


क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे ।
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ १३ ॥


सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे ।
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४ ॥


नमो नमस्तेऽखिल कारणाय ।
निष्कारणायाद्भुत कारणाय ।।


सर्वागमाम्नायमहार्णवाय ।।।
नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥ १५ ॥


गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय ।
तत्क्षोभ-विस्फूर्जितमानसाय ।।


नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम ।।।
स्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १६ ॥


मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय ।
मुक्ताय भुरिकरुणाय नमोऽलयाय ।।


स्वांशेनसर्वतनुभृत्मनसि-प्रतीत- ।।।
-प्रत्यग् दृशे भगवते बृहते नमस्ते ॥ १७ ॥


आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैः ।
दुष्प्रापणाय गुणसंगविवर्जिताय ।।


मुक्तात्मभिः स्वह्रदये परिभाविताय ।।।
ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्र्वराय ॥ १८ ॥


यं धर्मकामार्थ-विमुक्तिकामाः ।
भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति ।।


किंत्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् ।।।
करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम् ॥ १९ ॥


एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् ।
वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः ।।


अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् ।।।
गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः ॥ २० ॥


तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् ।
अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् ।।


अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् ।।।
अनंतमाद्यं परिपूर्णमिडे ॥ २१ ॥


यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्र्चराचराः ।
नामरुपविभेदेन फल्ग्व्या च कलया कृताः ॥ २२ ॥


यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोः ।
निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् स्वरोचिषः ।।


तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो ।।।
बुद्धिर्मनः ख्रानि शरीरसर्गाः ॥ २३ ॥


स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ ।
न स्त्री न षंढो न पुमान् न जन्तुः ।।


नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् ।।।
निषेधशेषो जयतादशेषः ॥ २४ ॥


जिजी विषे नाहमियामुया किम् ।
अन्तर्बहिश्र्चावृतयेभयोन्या ।।


इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः ।।।
तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् ॥ २५ ॥


सोऽहं विश्र्वसृजं विश्र्वमविश्र्वं विश्र्ववेदसम् ।
विश्र्वात्मानमजंब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् ॥ २६ ॥


योगरंधितकर्माणो ह्रदि योग-विभाविते ।
योगिनो यं प्रपश्यति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् ॥ २७ ॥


नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग- ।
-शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय ।।


प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये ।।।
कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥ २८ ॥


नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतम् ।
तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवंतमितोऽस्म्यहम् ॥ २९ ॥


श्रीशुक उवाच


एवं गजेन्द्र मुपवर्णितनिर्विशेषम् ।
ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदाभिमानाः ।।


नैते यदोपससृपुनिंखिलात्मकत्वात् ।।।
तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् ॥ ३० ॥


तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः ।
स्तोत्रं निशम्य दिविजै सह संस्तुवद्भिः ।।


छंदोमयेन गरुडेन समुह्यमानः ।।।
चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥ ३१ ॥


सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो ।
दृष्टवा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम् ।।


उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् ।।।
नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॥ ३२ ॥


तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य ।
सग्राहमाशु सरसः कृपायोज्जहार ।।


ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् ।।।
संपश्यतां हरिरमूमुचदुस्त्रियाणाम् ॥ ३३ ॥


योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्र्चर्य रुपधृक् ।
मुक्तो देवलशापेन हुहु-गंधर्व सत्तमः ।।


सोऽनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम् ।।।
लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्त-किल्बिषः ॥ ३४ ॥


गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद् विमुक्तोऽज्ञानबंधनात् ।
प्राप्तो भगवतो रुपं पीतवासाश्र्चतुर्भुजः ।।


एवं विमोक्ष्य गजयुथपमब्जनाभः ।।।
स्तेनापि पार्षदगति गमितेन युक्तः ॥ ३५ ॥


गंधर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमान-
कर्माभ्दुतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात् ॥ ३६ ॥


॥ इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे गजेंन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः ॥

 
धार्मिक स्थल
Subscribe for Newsletter
Strotra Collection
  श्री शिवरक्षा स्तोत्रम्
  सिद्धकुञ्चिकास्तोत्रम्~Sidhkunjika Strotra
  शिव ताण्डव स्तोत्रम्
  Guru Stotram~श्री गुरुस्तोत्रम्
  गर्भऽर्गला
  श्री बटुक भैरव स्तोत्र
  संकट मोचन हनुमान् स्तोत्रम्
  बगला दशक
  श्रीबगला अष्टोत्तर-शत-नाम स्तोत्रम्
  श्री बगला दिग्बंधन रक्षा स्तोत्रम्
  कीलक स्त्रोत्र~Keelak Strotra
  संकटनाशन स्तोत्र~नारद पुराण~Sankatnashan Strotra
  आदित्यहृदय स्तोत्र~Adityahridya Strotra
  श्रीसूक्तम्~Shree Suktam
  श्री रामरक्षा स्तोत्र~Ramraksha Strotra
  देवी सूक्तम~Devi Suktam
  चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्
  पितृस्त्रोत~Pitru Stotra
  Sri Lakshmi Ashtottara Sathanamavali Stotram
  Indra krut ShriKrishna Stotra~इंद्रकृत श्रीकृष्ण स्तोत्रं
  Mahishasura mardini stotra~महिषासुर मर्धानी स्त्रोत्रा
  Argala Stotram~अर्गलास्तोत्रम्
  Bhagavati Stotram~श्रीभगवतीस्तोत्रम्
  Bhavani Ashtakam~भवान्यष्टकम्
  Kamakshi Stotram~कामाक्षी स्तोत्रम्
  Kartikeya Pragya Vivardhana Stotram~कार्तिकेय प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र
  रावण कृत शिव ताण्डव स्तोत्र
  NavaGraha Stotra नवग्रह स्तोत्र
  Shri Buddhi Stotra~बुद्धिस्तोत्र
  Shri Radhayaha Parihar Stotram~श्रीराधाया
  Anadikalpeshwar Stotra~अनादिकल्पेश्र्वर स्तोत्रम्
  KanakaDhara Stotra~श्रीकनकधारा स्तोत्रम्
  Shri Lalita SahasraNam Stotram~ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र
  Shri VishnuKrutam Ganesh Stotram(श्री विष्णुकृतं गणेश स्तोत्रम्)
  SudarshanChakra Stotra~सुदर्शनचक्र स्तोत्र
  Vasudev Krut ShriKrishna Stotra~वसुदेवकृत श्रीकृष्ण स्तोत्र
  Shri Hanumant Stavan~श्री हनुमन्त स्तवन(कफनाशक स्तोत्र)
  Shri Laghu Annapoorna Stotram~श्री लघु अन्नपूर्णा स्तोत्रम्
  RahuStotram~राहुस्तोत्रम्
  Shri Kalbhairav Stotra~श्री कालभैरव स्तोत्र
  KleshaharNamamrut Stotram~क्लेशहरनामामृतस्तोत्रम्
  Devyaparadhakshamapana Stotram~देव्यपराधक्षमापन स्तोत्र
  Jamdagnyakrutam ShriShiv Stotram~जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रं
  Mantratmakam ShriMaruti Stotram~श्रीमारुतिस्तोत्रं
  Namami Narayan PadPankajam Stotram~नमामि नारायणपादपङ्कजम् स्तोत्रम्
  NilSaraswati Stotram~नीलसरस्वती स्तोत्रम्
  Himalay Krutam Shiv Stotram~हिमालयकृतम शिवस्तोत्रं
  Radha Nam Mahatmya Stotram~श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र
  Shri Ganapati Namashtakam Stotram~श्रीगणपती नामाष्टक स्तोत्रम्
  Ganjendra Moksha Stotra~गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र
  Shree Annapurna Stotram श्रीअन्नपूर्णास्तोत्रम्
  DavanalSanharana Stotram~दावानल संहरण स्तोत्रम्
  Chidambareswara Stotram
  Dakshinamurthy Stotram(दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्)
  ShivaTandava Stotra(शिवताण्डवस्तोत्रम्)
  Maha Mrityunjaya Stotra
  Shiva Pratah Smaran Stotra~शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्
  Shiva Panchakshara Stotra(शिव पञ्चाक्षर स्तोत्रम्)
  Shiva Shadakshara Stotra~शिव षडक्षर स्तोत्रम्
  Daridray Dahan Strortam~दारिद्रय दहन स्तोत्रम्
Ringtones
» Download Free Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com