Home » Strotra Collection » Mahishasura mardini stotra~महिषासुर मर्धानी स्त्रोत्रा
||

Mahishasura mardini stotra~महिषासुर मर्धानी स्त्रोत्रा

||

Mahishasura mardini stotram

 

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

                     सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
                    त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
                    दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
                     जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

                    अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
                     शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते
                     मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
                    जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १०

 

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ११

 

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १२

 

 

 

 

 

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १३

 

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १४

 

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १५

 

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १६

 

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १७

 

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः कथं भवेत्
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १८

 

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति किं शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम्
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १९

 

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते २०

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते २१

 
धार्मिक स्थल
Subscribe for Newsletter
Strotra Collection
  श्री शिवरक्षा स्तोत्रम्
  सिद्धकुञ्चिकास्तोत्रम्~Sidhkunjika Strotra
  शिव ताण्डव स्तोत्रम्
  Guru Stotram~श्री गुरुस्तोत्रम्
  गर्भऽर्गला
  श्री बटुक भैरव स्तोत्र
  संकट मोचन हनुमान् स्तोत्रम्
  बगला दशक
  श्रीबगला अष्टोत्तर-शत-नाम स्तोत्रम्
  श्री बगला दिग्बंधन रक्षा स्तोत्रम्
  कीलक स्त्रोत्र~Keelak Strotra
  संकटनाशन स्तोत्र~नारद पुराण~Sankatnashan Strotra
  आदित्यहृदय स्तोत्र~Adityahridya Strotra
  श्रीसूक्तम्~Shree Suktam
  श्री रामरक्षा स्तोत्र~Ramraksha Strotra
  देवी सूक्तम~Devi Suktam
  चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्
  पितृस्त्रोत~Pitru Stotra
  Sri Lakshmi Ashtottara Sathanamavali Stotram
  Indra krut ShriKrishna Stotra~इंद्रकृत श्रीकृष्ण स्तोत्रं
  Mahishasura mardini stotra~महिषासुर मर्धानी स्त्रोत्रा
  Argala Stotram~अर्गलास्तोत्रम्
  Bhagavati Stotram~श्रीभगवतीस्तोत्रम्
  Bhavani Ashtakam~भवान्यष्टकम्
  Kamakshi Stotram~कामाक्षी स्तोत्रम्
  Kartikeya Pragya Vivardhana Stotram~कार्तिकेय प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र
  रावण कृत शिव ताण्डव स्तोत्र
  NavaGraha Stotra नवग्रह स्तोत्र
  Shri Buddhi Stotra~बुद्धिस्तोत्र
  Shri Radhayaha Parihar Stotram~श्रीराधाया
  Anadikalpeshwar Stotra~अनादिकल्पेश्र्वर स्तोत्रम्
  KanakaDhara Stotra~श्रीकनकधारा स्तोत्रम्
  Shri Lalita SahasraNam Stotram~ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र
  Shri VishnuKrutam Ganesh Stotram(श्री विष्णुकृतं गणेश स्तोत्रम्)
  SudarshanChakra Stotra~सुदर्शनचक्र स्तोत्र
  Vasudev Krut ShriKrishna Stotra~वसुदेवकृत श्रीकृष्ण स्तोत्र
  Shri Hanumant Stavan~श्री हनुमन्त स्तवन(कफनाशक स्तोत्र)
  Shri Laghu Annapoorna Stotram~श्री लघु अन्नपूर्णा स्तोत्रम्
  RahuStotram~राहुस्तोत्रम्
  Shri Kalbhairav Stotra~श्री कालभैरव स्तोत्र
  KleshaharNamamrut Stotram~क्लेशहरनामामृतस्तोत्रम्
  Devyaparadhakshamapana Stotram~देव्यपराधक्षमापन स्तोत्र
  Jamdagnyakrutam ShriShiv Stotram~जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रं
  Mantratmakam ShriMaruti Stotram~श्रीमारुतिस्तोत्रं
  Namami Narayan PadPankajam Stotram~नमामि नारायणपादपङ्कजम् स्तोत्रम्
  NilSaraswati Stotram~नीलसरस्वती स्तोत्रम्
  Himalay Krutam Shiv Stotram~हिमालयकृतम शिवस्तोत्रं
  Radha Nam Mahatmya Stotram~श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र
  Shri Ganapati Namashtakam Stotram~श्रीगणपती नामाष्टक स्तोत्रम्
  Ganjendra Moksha Stotra~गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र
  Shree Annapurna Stotram श्रीअन्नपूर्णास्तोत्रम्
  DavanalSanharana Stotram~दावानल संहरण स्तोत्रम्
  Chidambareswara Stotram
  Dakshinamurthy Stotram(दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्)
  ShivaTandava Stotra(शिवताण्डवस्तोत्रम्)
  Maha Mrityunjaya Stotra
  Shiva Pratah Smaran Stotra~शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्
  Shiva Panchakshara Stotra(शिव पञ्चाक्षर स्तोत्रम्)
  Shiva Shadakshara Stotra~शिव षडक्षर स्तोत्रम्
  Daridray Dahan Strortam~दारिद्रय दहन स्तोत्रम्
Ringtones
» Download Free Ringtones
Find More
Copyright © MyGuru.in. All Rights Reserved.
Site By rpgwebsolutions.com